Privacy Statement

Privacy Statement

Hoe gaat Human om met uw gegevens?

Algemene bepalingen internetgebruik / e-mailverkeer Human

Toepasselijkheid
Door deze internetsite human.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

Gebruiksvoorwaarden Human internetsites
Het is niet toegestaan om de websites op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Human behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan Human besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op Human-sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op Human internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

E-mail verkeer
De informatie vervat in E mail berichten die door Human worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Human staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyreglement
Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een brief naar Human, Afdeling Marketing en Communicatie (CRM), Postbus 135, 1200 AC Hilversum.

Human behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Human uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal Human dit melden op haar website.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Disclaimer
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Human is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van Human weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Human. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Human niet toegestaan.

De gebruiker garandeert over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op door hem/haar ingezonden materiaal te beschikken en vrijwaart Human voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Toepasselijk recht
Op deze website, de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacyreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Beveiligingsproblemen
Human vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk en streeft een goede beveiliging daarvan na. Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt. Als u een zwakke plek hebt gevonden, vernemen wij dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Graag werkt Human met u samen om onze systemen beter te kunnen beschermen. Daarom verzoeken wij u deze informatie met ons te delen aan de hand van onderstaande richtlijnen.

  • Meld uw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar cert@vpro.nl.
  • Maak deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
  • Geef voldoende informatie (bv. uitgebreide omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adressen, URL van het getroffen systeem, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.) zodat Human het zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
  • Laat eventueel contactgegevens achter zodat Human met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Wilt u dit per se niet, dan kunt u ook een anonieme melding doen.
  • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem), het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, het gebruik maken van het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
  • Deel het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.
  • Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.

Nadat een melding is ontvangen, zal Human de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder indien deze zijn contactgegevens heeft achtergelaten. Human probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen. Indien gewenst zal de melder daarbij uiteraard alle bijbehorende credits krijgen.