Reactie Cassee op uitzending Politicologica

Op 2 maart j.l. zond Human een aflevering van het programma Politicologica uit waarin het frame van D66 als partij van bestuurlijke vernieuwing en transparantie onderzocht werd.

Een belangrijk deel van deze uitzending bestond uit de reactie van de partij op de berichtgeving omtrent de Haarlemse wethouder Cassee. De heer Cassee is van oordeel dat hem in het programma ten onrechte weerwoord is onthouden. Bijgaand vindt u zijn weerwoord. Human laat de opvatting van de heer Cassee over de reactie van Human op zijn kritiek voor zijn rekening: 

Op 2 maart 2017 was de uitzending van Politicologica gewijd aan D66. Onder meer kwam mijn aftreden als wethouder van Haarlem in oktober 2014 aan de orde. In de uitzending is door de informanten hun lezing van de gebeurtenissen gegeven. Deze stemt niet overeen met de feiten. Die zijn gemakkelijk te controleren door de website van de Gemeente Haarlem te raadplegen en de documenten over met name het project ‘Land in Zicht’ te bestuderen. Ook de bandopnames van de commissie- en raadsvergaderingen over dit onderwerp zijn zeer illustratief en verhelderend.

Er is door de redactie geen wederhoor toegepast. Ik heb dus geen gelegenheid gekregen om mijn inbreng te leveren. Het gevolg is een eenzijdige, tendentieuze en onjuiste berichtgeving.

Vanaf half maart heb ik in een mailwisseling met de redactie, -en vervolgens met de directie, toen de redactie mij geen bevredigende verklaring kon geven voor het achterwege laten van wederhoor-, geprobeerd erachter te komen waarom de redactie de meest elementaire journalistieke regels heeft geschonden.

(‘Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te reageren op de aantijgingen.’ - Uit de leidraad van de Raad voor de Journalistiek.
‘De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen’ - Regel 3 van de Code van Bordeaux.)

De opvatting van de redactie laat zich aldus, -citaat uit een mail van 3 april jl. aan mij-, samenvatten:

‘Wij hebben bericht over een –in dat opzicht- afgerond dossier….Wij hebben de geuite beschuldigingen samengevat weer gegeven  en er geen nieuwe beschuldigingen aan toe gevoegd….Ook die reactie (mijn reactie, EC) hebben wij, samengevat, in de uitzending meegenomen. Daarom ontbreekt wat ons betreft de noodzaak tot wederhoor.’ Einde citaat.

In de uitzending is niets terug te zien van de uitvoerige behandeling van het project in de commissie Ontwikkeling en de Gemeenteraad noch enige weergave van de door het College van B&W en mij geleverde stukken m.b.t. dit onderwerp, waarin duidelijk naar voren komt dat de aantijgingen feitelijk onjuist zijn.

Los daarvan: de redenering van de redactie is van Trumpiaanse allure:
Vrij vertaald komt de redenering neer op de stelling dat feitelijke onjuistheden (leugens mag ook), mits opgenomen in een ‘afgerond’ dossier en vervolgens letterlijk geciteerd, geen onjuistheden meer zijn, maar worden opgewaardeerd tot feiten. Volgens de redactie is dan wederhoor niet meer nodig.

Op 13 april meldt de redactie: ‘Onze uitzending had, zoals gesteld, niet tot doel om de kwestie in zijn geheel opnieuw te belichten.’

Ik begrijp hieruit dat de redactie, later gesteund door haar directeur, van oordeel is dat daarom de journalistieke normen niet meer gelden. Die hangen kennelijk samen met het doel van de uitzending. Het feit dat de redactie noch de directie van Human bereid zijn gebleken, ondanks een eerdere toezegging, met mij over deze kwestie in gesprek te gaan heeft mij verwonderd. Van een publieke omroep zou je anders verwachten. Ik heb besloten de kwestie voor te leggen aan de ombudsman van de Publieke Omroep. Mijn klacht zal zich toespitsen op zowel het schenden van de journalistieke beginselen als de afwikkeling van de klacht.

Voor de liefhebber hierbij een paar bronnen die relevant zijn voor de feitelijke gang van zaken bij het project Land in Zicht:

Commissie Ontwikkeling 17 april 2014, agendapunt 8
Commissie Ontwikkeling 4 september 2014, agendapunt 9
Commissie Ontwikkeling 18 september 2014, ter kennisname brief van Ewout Cassee. Deze brief geeft een volledig overzicht van deze casus.
Gemeenteraad 11 september