Lid Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van Human zoeken wij een lid met financieel-economische expertise.

Aspirant-omroep

De Vereniging Investeer in Human verkreeg op 13 januari 2015 een erkenning als aspirant-omroep voor de concessieperiode 2016-2021. De erkenning werd verleend op grond van het bestand van meer dan 50.000 betalende leden, de voorgenomen samenwerking met de VPRO en de positieve adviezen van het Commissariaat voor de Media, de Raad van Cultuur en de Raad van Bestuur NPO.

Human komt voort uit de Nederlandse humanistische traditie en beweging. Het humanisme is de tot in de Grondwet als constituerend voor de Nederlandse cultuur en samenleving erkende seculiere levensbeschouwing, die leven en wereld probeert te begrijpen vanuit menselijke vermogens.

Onze missie

Human wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen. Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoeken we, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. We agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. We zijn spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie. Met als doel het bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.

Onze programmering

Met onze programma’s voor tv, radio en online, maar ook bij de evenementen die we organiseren, mikken we op hoofd en hart. De programmering is in vier thema’s in te delen. Het onderzoek naar levenskunst is overkoepelend thema van onze levensbeschouwelijke programma’s, zoals Brainwash talks, Dus ik ben en Het filosofisch kwintet. Onze onderzoeksjournalieke programma’s, zoals Medialogica, specialiseren zich consequent in het ontstaan en de macht van publieke opinie. In documentaires en drama-producties, zoals Schuldig en In De Leeuwenhoek, richten we ons in het bijzonder op de wijze waarop in het leven van alledag de autonomie van burgers onder druk staat door de maatschappelijke ontwikkeling. Actief burgerschap, burgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, is het vierde thema, waarbinnen documentaires zoals Holwerd aan Zee en De vrouwen van Venserpolder vallen.

Beschrijving Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de omroep. De RvT fungeert als klankbord voor het bestuur. De RvT beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurder(s). De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Kerntaken

 • Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van Human en de vertaling ervan in de praktijk.
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de context van Human.
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder(s) en besluit in die hoedanigheid over de honorering van de bestuurder(s).
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder(s).
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
 • Is aanspreekbaar voor bestuurder(s) en stakeholders.
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met de bestuurder(s), het onderhouden van contact met PVT, managementteam, programmaraad en andere belanghebbenden.
 • Onderhoudt extern contact met belanghouders en (netwerk)partners en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder(s).
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Samenstelling

Conform de statuten bestaat de RvT uit tenminste drie personen. De ALV stelt het aantal leden van de raad vast. Bij de samenstelling worden in elk geval de volgende uitgangspunten in acht genomen:

 • de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
 • er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn;
 • de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
 • de leden van de raad hebben geen persoonlijk en/of financieel belang in de vereniging of de samenwerkingspartners.

De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling.

De vergaderfrequentie is ca. 5 maal per jaar (op donderdagavond in Amsterdam) en incidenteel overleg met de bestuurder en zakelijk leider in Hilversum of Amsterdam.

Benoeming vindt plaats door de ALV voor de periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming van een 2e termijn ( tot maximaal 8 jaar);

Algemeen profiel leden RvT

 • analytisch vermogen (HBO/academisch denkniveau);
 • in staat als klankbord te functioneren voor de bestuurder/hoofdredacteur;
 • ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • in staat zijn in teamverband te werken;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid, met affiniteit met het humanisme in het bijzonder;
 • vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
 • sterk in omgevingsanalyses;
 • breed risicobewustzijn;
 • beschikken over relevante netwerken.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht met financieel-economische expertise

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van organisaties, zo mogelijk (maar niet uitsluitend) omroep;
 • is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de Vereniging Investeer in Human op hoofdlijnen te beoordelen en te beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst zullen zijn;
 • is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging; aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. het lezen en beoordelen van jaarrekeningen, begrotingen en financiële beleidsstukken;
 • kennis van en inzicht in financiële en operationele risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • bij voorkeur kennis van dataverwerving, -verwerking en opslag.

Interesse?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Magdeleen Sturm, voorzitter Raad van Toezicht, 06-29065898, magdeleensturm@lysiasgroup.com. Uw sollicitatie verwachten wij voor 20 april 2019 via magdeleensturm@lysiasgroup.com of willemien.van.aalst@human.nl