Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Spoken Word Sessies (hierna “Actie”).

 1. Algemeen
  1. De Actie wordt georganiseerd door Human gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘Human’).
  2. De Actie bestaat uit: een online winactie voor leden van Human. Door middel van het meedoen aan de winactie en het achterlaten van uw gegevens via evenementen@human.nl maakt u kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.
  3. De Actie start op 29 augustus en loopt tot en met 12 september 2019.
  4. Human is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op human.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
    
 2. Deelname
  1. Alle vrienden (leden) van Human zijn gerechtigd eenmaal aan deze Actie deel te nemen.
  2. Deelname is uitgesloten voor:
   (a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;
   (b) alle medewerkers van Human, en;
   (c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
  3. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
  4. Om deel te nemen dient een deelnemer zich gedurende de actieperiode te registreren en de gevraagde (persoons)gegevens achter te laten op evenementen@human.nl (hierna: de Gegevens’). Human gaat uit van de geldigheid van de Gegevens.
  5. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.
  6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  7. Human is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. Human kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Human of derden.
    
 3. Prijzen
  1. Met de Actie kunnen in totaal 5 prijzen worden gewonnen:

5 vrijkaarten voor de première van Spoken Word Sessies op 28 september in Het Concertgebouw.

  1. Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument die heeft deelgenomen aan de Actie. De trekking van de winnaars vindt voornemens plaats op 12 september.
  2. De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie.
  3. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Human behoudt zich het recht om de prijs uit te keren in tegoedbonnen.
  4. Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per post aan de winnaars worden verstuurd. Human kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail of huisadres.
  5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.
  6. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
  7. Over de prijzen is geen kansspelbelasting verschuldigd.
    
 1. Privacy
  1. Human gaat zorgvuldig om met de Gegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Human kan online worden geraadpleegd op www.human.n/privacy. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van de Gegevens ten behoeve van de Actie en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacybeleid van Human.  
  2. De Deelnemer geeft door deel nemen aan de Actie toestemming aan Human om alle Gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Human noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijzen.
  3. De Gegevens zullen conform de AVG vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt voor een ander doel dan waarvoor de Gegevens zijn verstrekt.
  4. Human mag de verstrekte Gegevens gebruiken ten behoeve van de communicatie met/over de prijswinnaars.
    
 2. Overige
  1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Human.
  2. Human behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  3. Human besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Human in het leven roepen.
  4. Human, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
  5. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  6. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
  7. Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot Human CRM. Bij vragen over privacy kunt u zich richten tot de functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@human.nl of Human t.a.v. afdeling Gegevensbescherming, Postbus 11, 1200 JC Hilversum.