Stichting Humanitas

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Straat
Achillesstraat 290
Plaats
3054 RL Rotterdam
Postadres
Postbus 37137
Plaats
3005 LC Rotterdam
Telefoon
010 - 461 51 00
Email
info@stichtinghumanitas.nl
Website
www.stichtinghumanitas.nl

Ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening

Stichting Humanitas is actief in de regio Rotterdam, inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden op het gebied van zorg, wonen en maatschappelijke dienstverlening. De huidige Stichting Humanitas ontstond in 2008 door een fusie van Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening.
Bij Stichting Humanitas werken ruim 4000 medewerkers en zijn meer dan 1700 vrijwilligers actief.
Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen.
De officiële missie van Stichting Humanitas luidt:
Stichting Humanitas biedt een hoogwaardig, divers en integraal aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening aan diegenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben het eigen leven op eigen wijze vorm te geven en waarbij het nastreven van kwaliteit van leven in de betekenis van individueel ervaren levensvreugde en welbevinden voorop staat.  

De Humanitas-filosofie is gebaseerd op 4 kernwaarden:
Zelfbeschikking
Zorg- en dienstverlening is altijd gericht op het (tijdelijk) ondersteunen bij het vormgeven van het eigen leven. Deze ondersteuning wordt vraaggericht geboden, waarbij de regie over het eigen leven altijd in handen blijft van degene die ondersteuning vraagt.
Gelijkwaardigheid
Het zorg- en welzijnsaanbod staat ter beschikking aan eenieder die daar een beroep op doet, mits dit binnen de mogelijkheden ligt van de organisatie en ongeacht levensovertuiging, sekse, herkomst, leeftijd of leefwijze. De zorg- en dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
Verantwoordelijkheid
Humanitas staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf èn voor anderen.
Betrokken
Humanitas signaleert vanuit haar vraaggerichte attitude maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Hiermee geeft zij uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tot het bijdragen aan de opbouw van de samenleving.

Bij Stichting Humanitas kunnen mensen terecht voor:

ZORG- EN DIENSTVERLENING OUDEREN
Huishoudelijke verzorging
Verzorging en Verpleging
Gespecialiseerde zorg
Persoonsalarmering
Zorg met verblijf (verzorgingshuiszorg)
Zorg met verblijf en behandeling (verpleeghuiszorg)
Dagverzorging en dagbehandeling
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie
Volledig pakket thuis
Palliatieve zorg
Ziekenhuisverplaatste zorg

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Jeugdhulpverlening
Financiële hulpverlening
Buddy- en Maatjesprojecten voor chronisch zieken
Prostitutie Maatschappelijke Werk
Opvang dak- en thuislozen
Bedrijfsmaatschappelijk werk voor bedrijven
Steun bij verlies en rouw
Voorkomen sociaal isolement bij ouderen
Vakanties voor kinderen
Kinderopvang
Re-integratietrajecten voor ex-gedetineerden
Ondersteuning bij thuisadministratie